Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen KLC Network Yazılım Teknolojileri tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Tarafımızca müşterilerimize ilişkin ,kendileri tarafından tarafımıza sağlanan, kişisel veriler iş amaçlarıyla uyumlu olarak işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz;

 • Kimlik Verisi
 • İletişim Verisi
 • Log Kayıtları
 • Finansal Veriler
 • Özlük Verisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde tarafımızca aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve hizmetler hakkında gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin sizlerin ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların ürünün kullanımını sağlamanız amacıyla,
 • Şirketimizin internet ve teknik destek sayfasının kullanılması ve gerekli desteğin verilebilmesi amacıyla,
 • Müşteri/Bayi/Tedarikçi/Üretici ilişkilerinin kurulması,
 • Bayilerimiz, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik, bilgilendirme gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi, telefonla aranılması, kişisel verilerin bu amaçlarla kullanılması, saklanması ve bu işlemlerin yapılması için KLC Network tarafından kullanılması,
 • Şirketimizin ve distribütörü olduğumuz üreticilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonların duyuruları ve katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilin de, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve sunulan hizmetin kullanılabilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere; iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ile şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeleri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle

 • Ofislerimiz
 • Bayilerimiz
 • Sunulan Hizmet
 • İnternet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak şirketimizin sunmuş olduğu hizmet faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

KLC Network, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KLC Network, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, KLC Network tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde KLC Network'un bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bulut alt yapısında saklanan tüm veriler RSA teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

Kişisel Verileri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi SFC Yazılım ve Teknolojileri’ ne yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla SFC Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Ostim Teknopark Turuncu Bina 5. Kat Ofis:82 Yenimahalle/ ANKARA adresine veya infoklcnetwork.com e-posta adresine ulaştırmanız gerekmektedir.